Bodemonderzoeken in Wallonië

Profex is als erkend bodemsaneringsdeskundige actief in heel België. Bij ons krijgt u kwaliteitsvol advies en een correcte dienstverlening.

Oriënterend bodemonderzoek

Dit onderzoek wordt uitgevoerd om na te gaan of er een bodemverontreiniging ontstaan is op een risicogrond. Momenteel is het gedeelte van de wetgeving dat onderzoeksplicht oplegt, nog in ontwikkeling. Het opleggen van deze onderzoeken gebeurt momenteel eerder als een voorwaarde van de milieuvergunning. De wetgeving is voor het overige echter wel actief, en deze onderzoeken kunnen dus op vrijwillige basis worden ingediend bij de overheid.

Karakterisatie onderzoek

In een karakterisatie onderzoek wordt de volledige omvang van de verontreiniging in kaart gebracht.

Risico-onderzoek

Tijdens een risico-onderzoek wordt nagegaan of er risico’s uitgaan van de bodemverontreiniging. Indien er risico is, zal ook blijken hoe er blootstelling kan optreden. Afhankelijk van de classificatie van de verontreiniging, zal er moeten gesaneerd worden indien er risico’s zijn. In sommige gevallen zal er moeten gesaneerd worden, zelfs als er geen risico is. In elk geval zal het risico-onderzoek ook gebruikt worden om na te gaan in welke mate een sanering urgent is.

Bodemsaneringsproject

In een bodemsaneringsproject wordt nagegaan op welke manier een te saneren verontreiniging best wordt aangepakt. Hierbij wordt door Profex sterk rekening gehouden met de Best Beschikbare Technieken (=BBT) en de totaalkost.

Eindbeoordeling

Na de uitvoering van saneringsmaatregelen, dient steeds een rapport te worden opgemaakt waarin de uitgevoerde maatregelen en de resultaten worden beschreven. De uitvoering van deze maatregelen zijn ten velde steeds opgevolgd door de erkende bodemverontreinigingsdeskundige.


Ligt uw project in Vlaanderen of in Brussel? Dan kunnen we u ook verder helpen.

Onze expertises