Milieuzorgsysteem

Op de dag van vandaag worden bedrijven gestimuleerd om niet enkel te voldoen aan de gestelde milieu-normen en voorwaarden, maar om er tevens voor te zorgen dat de milieu-impact van het bedrijf steeds kleiner wordt. Een jaarlijks verbeteren moet het uiteindelijke streefdoel zijn. Hoe dit aangepakt wordt op bedrijfsniveau kan beschreven worden in een Milieu Zorg Systeem (MZS), of Milieu Management Systeem (MMS). Elk bedrijf kan op vrijwillige basis een dergelijk systeem uitwerken, bepaalde bedrijven en sectoren (bv. GPBV bedrijven welke ingedeeld zijn als installaties met potentieel grote impact op het milieu) zijn verplicht een dergelijke systeem te implementeren. 

Het milieu aspecten register

De ruggengraat van het Milieu Zorg Systeem bestaat uit een jaarlijkse risico analyse (= milieu aspecten register) van het volledige proces op het bedrijf: waar zijn er risico’s op milieu-impact, hoe worden de risico’s ingeschat en (vooral) hoe kan de mogelijke negatieve milieu-impact voorkomen worden. Voor het inschatten van de risico’s wordt er geëvalueerd op de kans van voorkomen, de mogelijke impact op het milieu en de corrigeerbaarheid. Het resultaat van deze risico-analyse zijn de “prioritaire werkpunten” welke het komende jaar aangepakt worden, en de “aandacht punten” welke goed opgevolgd moeten worden. 

Alle informatie over milieu-impact

Hoewel de aanpak behoorlijk technisch is, draait het Milieu Zorg Syteem om meer dan enkel de technische aspecten van de zorg voor het milieu. Er is ook een luik opgenomen, toegespitst op het verdelen van informatie en opleiding betreffende milieu aan werknemers, communicatie met derden (bv. omwonenden, leveranciers), geldende kwaliteitsgerelateerde procedures (indien mogelijke link aan impact op milieu) en de geldende en toekomstige wetgeving en aan reeds uitgevoerde / nog uit te voeren bijkomende studies. Op die manier kan het systeem voor de bedrijven als een éénduidig overkoepelend document beschouwd worden waarin al de informatie betreffende milieu-impact gebundeld wordt. 

Een Milieu Zorg Systeem opgesteld door Profex is een werkbaar document – waarbij maximaal ingetakt wordt op de bestaande procedures en documenten van het bedrijf. De focus ligt op het verminderen van de milieu-impact van het bedrijf, niet op het bijcreëren van procedures en papierwerk. De praktijk leert dat de implementatie van een dergelijk Milieu Zorg Systeem door zowel de milieu-verantwoordelijke van het bedrijf, de milieu-coördinator én de milieu-inspecteur als positief bevonden wordt voor het kunnen inschatten en implementeren van verbeter-punten t.o.v. de milieu-impact van het bedrijf. 

Eenmaal een Milieu Zorg Systeem is geïnstalleerd, is het de bedoeling dat het opgevolgd wordt en er optimalisaties worden ingepland. Jaarlijks doen onze consulenten een nieuwe risicoanalyse waarbij het de bedoeling is dat de belangrijkste risico's ondertussen aangepakt zijn. 

Onze expertises