Binnenkort nieuwe regels bij afbraak en sloop van gebouwen

Door de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 4 mei worden de nieuwe regels voor het verwerken en verwijderen van het sloop- en afbraakmateriaal alvast duidelijker. Graag geven we u hier wat meer uitleg over.

Afhankelijk van de grootte van het project (gebouwen met een volume van minder of meer dan 1.000 m3, bruggen en tunnels of infrastructuurwerken) zijn andere procedures van toepassing.

Voordat de sloop-, ontmantelings- en renovatiewerken beginnen, moet er een traceerbaarheidstraject doorlopen worden. Met deze veranderingen wil men de afbraakmaterialen zoveel mogelijk sturen naar hergebruik en recyclage.

Traceerbaarheidstraject

Als eerste stap moet een sloopopvolgingsplan opgemaakt en bezorgd worden aan de sloopbeheerorganisatie (Tracimat). De start van de werken moet minimum 24 uur op voorhand gemeld worden. Hierbij moet men speciale aandacht hebben voor het verwijderen van gevaarlijke en storende afvalstoffen.

Afhankelijk van de procedure kan het mogelijk zijn dat de deskundige nog een controlebezoek moet uitvoeren. De uitvoerder van de werken moet vooraf aan de afvoer en/of verwerking van het sloopmateriaal een verwerkingstoelating aan te vragen. Op die manier kan de afvalverwerker het sloopmateriaal indelen als puin met een laag milieurisicoprofiel of met een hoog milieurisicoprofiel. Dit heeft uiteraard ook een invloed op de kostprijs van verwerking.

Ten laatste 30 dagen na de oplevering van de werken moet de uitvoerder een sloopattest aanvragen waarin het gehele proces gedocumenteerd wordt via onder andere een overzicht van de afgevoerde stoffen, een verklaring dat de afvalstoffen selectief werden ingezameld op de afbraakwerf en een overzicht van de ontvangstbewijzen van de verwerkingsinstallaties.

Vanaf wanneer?

Het is nu nog wachten op de publicatie van de erkenning van de sloopbeheerorganisatie zodat vanaf 2018 alles in werking kan treden.

Heeft u als bouwheer, afbraakbedrijf of puinverwerker nog vragen? Wij tonen u graag de weg in deze nieuwe regelgeving zodat u bent voorbereid.  

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten