Vlarem-trein 2019

De milieuwetgeving verandert voortdurend. Zo wordt ook de Vlarem-wetgeving opnieuw onder de loep genomen in 2019 met de ‘Vlarem-trein 2019’. Het betreft nog maar een ontwerp, maar het geeft al een blik op de toekomstige wijzigingen. We sommen hier een aantal punten voor u op. Voor meer uitleg kan u terecht bij onze Profex-deskundigen.

Zo wordt een ‘verlaging’ van het grondwaterpeil bij bemalingen voortaan gedefinieerd als 0,5 m onder het beoogde uitgravingspeil van de bouwput of -sleuf. Op die manier kan men de verlaging controleren aan de hand van de bouwplannen.

Containerparken kunnen nu, nadat ze dit als afwijking in de vergunning aanvragen, ook afvalstoffen afvoeren buiten de reguliere openingsuren van het park mits de hinder naar de omgeving te beperken. 

Shuntreactoren worden nog maar sinds een aantal jaren op het net geïnstalleerd en worden met deze wijziging ook omgevingsvergunningsplichtig waarbij ze op een gelijkaardige manier als de grotere transformatoren worden behandeld. 

Vast opgestelde batterijen en batterijladers zullen niet meer indelingsplichtig zijn. Net zoals noodstroomgroepen met een elektrisch schijnbaar vermogen van minder dan 400 kVA die minder dan 100 bedrijfsuren per kalenderjaar in bedrijf zijn. Wel worden nog steeds voorwaarden gesteld aan de uitbating ervan.

Tevens wordt handhaving mogelijk op debietmeters bij ingedeelde grondwaterwinningen die niet heffingsplichtig zijn. Op die manier wil men de afwezigheid van een debietmeter en illegale grondwaterwinningen terdege kunnen handhaven.

Daarnaast dienden de boorbedrijven die een boring of grondwaterwinning aanlegden reeds de toezichthoudende overheid op de hoogte te brengen van de aanleg of opvulling. De meldingsplichte boringen en grondwaterwinningen waren echter nog niet onderhevig aan deze bepaling. Dat zou wijzigen met de Vlarem trein 2019 zodat de aanleg of opvulling van boringen, grondwaterwinningen en peilputten minimaal 2 dagen op voorhand worden gemeld aan de toezichthoudende overheid. Op die manier kan de overheid aanwezig zijn indien vereist en kunnen zij onaangekondigde controles doen tijdens de werken zodat een correcte ondergrondse installatie van filters, verbuizing, kleistoppen, cementering, opvulling of de juiste toepassing van het dieptecriterium kan worden nagegaan.

Er komt ook een aanpassing bij rubriek 60 dat handelt over groeves en graverijen. Een fout uit het verleden wordt hierbij rechtgezet zodat het duidelijk is dat een studie ‘ontvangende groeve en graverij’ verplicht op te maken is bij de aanvraag voor alle groeves.

Voor het opvullen van bodem met waarden voor vrij gebruik kan het volstaan om een beperkt gedeelte in te vullen. In rubriek 63, voor de opslag en het ontwateren van bagger- en ruimingsspecie, wordt voor de volledigheid opgenomen dat beperkte mechanische activiteiten zoals het sorteren of zeven van deze specie, begrepen zijn in deze rubriek. Het sorteren en zeven is dus niet nog eens apart te vergunnen onder rubriek 30.


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten