Wijzigingen omgevingsvergunningsaanvraag naar aanleiding van de corona-crisis

Via de publicatie van het besluit op 24 maart heeft de Vlaamse Regering uitwerking gegeven van het eerder uitgevaardigde nooddecreet ten gevolge van het corona-virus. Dit heeft gevolgen voor de omgevingsvergunningsaanvragen die lopende zijn of nog moeten worden ingediend.

Volgende wijzigingen werden doorgevoerd:

  • de lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart en verder gezet op 24 april 2020

  • nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020

  • de beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen)

  • de beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen)

  • de beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen

  • de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld wordt ook met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60. Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30).


Dit is van toepassing op alle vergunningsaanvragen en administratieve beroepen ingediend vóór 24 maart, die op 24 maart in behandeling zijn bij de bevoegde vergunningverlenende overheid, en waarin nog geen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing is genomen door de bevoegde vergunningverlenende overheid in laatste administratieve aanleg. Tevens gelden de nieuwe regels ook op de vergunningsaanvragen en administratieve beroepen ingediend vanaf 24 maart tot en met 24 april 2020.

De bestaande termijnverlengingen blijven ook nog behouden

De verlengingen van de beslissingstermijnen die in dit noodbesluit voorzien zijn, doen geen afbreuk aan de mogelijkheden van termijnverlenging die op vandaag reeds voorzien zijn in de regelgeving, bv. bij toepassing van de administratieve lus, op verzoek van de aanvrager, of wanneer de gemeenteraad over een bepaald dossier een beslissing moet nemen.

Openbare onderzoeken en zittingen van de omgevingsvergunnningscommissie

Op de website van de gemeente dient de informatie in verband met start- en einddata van de openbare onderzoeken ook actueel gehouden te worden. Voor wat betreft de omgevingsvergunningscommissies kan het dossier niet meer fysiek verdedigd worden. Daarom heeft men de opties ingevoerd om deze schriftelijk, via telefoon of via videoconferentie te houden.

Nog te verwachten

Er is nog geen informatie over mogelijke oplossingen voor termijnen en administratieve verplichtingen in het kader van RUP's, verordeningen en complexe projecten.

Vragen? Contacteer onze deskundigen.

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten