Wijzigingen Vlarema 6

Op 23 februari 2018 is de zogenaamde “Vlarema 6”, de 6de wijziging van het VLAREMA (Vlaams Reglement betreffende duurzaam beheer van Materiaalkringlopen en Afvalstoffen), gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit Vlarema 6 bevat o.m. een aantal wijzigingen in de samenstellingsvoorwaarden in bijlage 2.3.1 voor grondstoffen bestemd voor gebruik als meststof of bodemverbeterend middel.

Wijziging van de voorwaarden voor gebruik als meststof of bodemverbeterend middel

In de parameterlijst in die bijlage 2.3.1 werden de alkanen, BTEXS, VOCL’s en lagere chloorbenzenen geschrapt, werden de PAK’s uitgebreid van 10 naar 16 en zijn de tetrachloorbenzenen uitgesplitst. Een groot aantal normwaarden is gewijzigd. De normen voor de metalen arseen, chroom en kwik en de PCB’s zijn verstrengd en de normen voor de metalen koper, nikkel en zink en de meeste PAK zijn versoepeld.

Twee parameterpakketten

In navolging van de publicatie van Vlarema 6 is bijkomend door OVAM voor bedrijven met een geldig en volwaardig keuringsattest een gedeeltelijke vrijstelling toegestaan voor analyseparameters op eindproducten en inputstromen van compostering en vergisting, geproduceerd volgens de kwaliteitscontrole beschreven in het Algemeen Reglement van de Certificering.

Daardoor onderscheiden we nu 2 parameterpakketten:

  • Vlarema6: 8 zware metalen, minerale olie (GC-FID), 16 PAK’s, hogere chloorbenzenen (tetra, penta en hexaClbenzenen) en PCB’s incl. verzeping (CMA/3/W en CMA/3/X)

  • Vlarema6 beperkt: 8 metalen, minerale olie (GC-FID), 16 PAK’s incl. verzeping (CMA/3/W)

De afvalstoffen die naar composteringsinstallaties en vergistingsinstallaties afgevoerd worden waarvan de eindproducten als meststof of bodemverbeterend middel ingezet worden, moeten voldoen aan de parameters opgenomen in bijlage 2.3.1 van het Vlarema. Om te oordelen welk van bovenstaande parameterpakketten van toepassing is, ligt het al dan niet hebben van een geldig en volwaardig keuringsattest van de eindproducten van die verwerkingsinstallaties aan de basis.

Ook voor de eindproducten van de composteerinstallatie en vergistingsinstallaties geldt het al dan niet hebben van een geldig volwaardig keuringsattest als basis voor de beslissing of mag geanalyseerd worden op de beperkte parameterlijst.

Voor al uw vragen over de parameterpakketten, kan u terecht bij onze milieu-experten.

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten