Bestaand bijzonder plan van aanleg (BPA) of ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) (on)mogelijk als particulier?

Voor 7 maart 2019 was de enige mogelijkheid om een bijzonder plan van aanleg (BPA) of ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) te wijzigen, via het aanvragen van een planologisch attest. Voor het kunnen aanvragen van een planologisch attest moeten er eerst aan enkele voorwaarden voldaan worden. Één daarvan is dat enkel een zonevreemd bedrijf hiervoor in aanmerking komt.

Wat is een bijzonder plan van aanleg (BPA) of ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)?

RUP’s (Ruimtelijke UitvoeringsPlannen) en BPA’s (Bijzondere Plannen van Aanleg) zijn toekomstgerichte ruimtelijke bestemmingsplannen. Met dergelijke plannen wordt voor elk perceel grond in een gemeente of stad geregeld wat er wel of niet mag gebouwd worden, er wordt met andere woorden een ruimtelijke bestemming aan toegekend.

De plannen in hun geheel hebben als doel ervoor te zorgen dat er een ruimtelijke harmonie is tussen wonen, recreatie, natuur, mobiliteitsinfrastructuur, economie, landbouw en andere bestemmingen en stedelijke functies.

Herzien of opheffen van BPA en RUP

Op die desbetreffende 7 maart werd door een besluit van de Vlaamse Regering, artikel 7.4.4/1 geïmplementeerd in de Vlaamse Codex Ruimtelijk Ordening (VCRO). In dit artikel wordt de mogelijkheid gegeven aan gemeentelijke besturen om bijzonder plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen te herzien of op te heffen voor een beperkt aantal zaken:

  • Perceelsafmetingen;

  • De afmetingen en inplanting van constructies;

  • De dakvorm en de gebruikte materialen;

  • De maximaal mogelijke vloerterreinindex;

  • Het aantal bouwlagen;

  • De voortuinstroken, binnenplaatsen, afsluitingen, buitenaanleg, bufferstroken en bouwvrije stroken;

  • Het aantal toegelaten woongelegenheden of bedrijfseenheden per kavel.

Aan de hand van een gemotiveerde brief aan het College van Burgemeester en Schepen van uw gemeente, kan de vraag gesteld worden of deze zich wil engageren om het geldende BPA of RUP waarin uw perceel gelegen is te herzien of op te heffen. Een groot verschil bij een aanvraag tot planologisch attest is dat dit niet enkel mogelijk is als bedrijf, maar ook als particulier of groep buurtbewoners.

Bereiken van een akkoord

Indien er een akkoord met het gemeentelijk bestuur kan worden bekomen, staat er nog een lange procedure te wachten tot de herziening of opheffing van de stedenbouwkundige voorschriften van het BPA of RUP is voltrokken.

In theorie lijkt het opstarten en toepassen van dit artikel heel eenvoudig, maar in praktijk is dit echter complex en moet er gelobbyd worden. Neem om die reden een van onze Profex-adviseurs onder de arm om de aanvraag gericht naar het College van Burgemeester en Schepen goed te motiveren en u tijdens de ganse procedure te begeleiden.

PARTAGER CE MESSAGE:

Projets récents