Nieuw besluit Vlaamse Regering omgevingsvergunning

Op 11 september 2020, gepubliceerd op 13 oktober 2020, keurde de Vlaamse Regering een besluit goed, waarmee opnieuw enkele wijzigingen werden doorgevoerd in het kader van de omgevingsvergunning. Wij sommen voor u de relevante zaken op.


Digitaal overleg doet zijn intrede

Informatievergadering

De informatievergadering voor de omwonenden en geïnteresseerden die kan worden gehouden tijdens een vergunningsprocedure werd tijdens de eerste covid-19 impact reeds omgezet naar een digitale versie. Ook zonder covid-19 wordt dit nu permanent in de wetgeving verankerd en zal men kunnen beslissen om de bijeenkomst via webinar of zelfs via een YouTube film te kunnen houden.

Effectieve inspraak moet steeds gegarandeerd blijven dus er geldt nog steeds de verplichting om deze digitale versie:

  • Aan te kondigen op de wettelijke bekendmakingswijze (via affichering, publicatie op de gemeentelijke website, publicatie in een dag- of weekblad)

  • Te vermelden in de brieven naar de aanpalende eigenaars

  • Na afloop van de toelichting digitaal toegankelijk te houden, minstens tot en met de laatste dag van het openbaar onderzoek. 

  • Te kunnen bevragen en antwoord te krijgen

  • Bekend te maken bij de aangewezen instanties en hen hierop uit te nodigen

  • Ook toegankelijk te maken voor die mensen die geen toegang hebben tot het internet, of niet op deze manier aan een informatievergadering wensen deel te nemen, en zo de informatie aan hen te bezorgen.

De gemeente beslist, in samenspraak met de aanvrager en in voorkomend geval het bevoegd bestuur, hoe de informatievergadering wordt georganiseerd.

Bezwaar indienen

Gemeenten dienden de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek reeds ter beschikking te stellen van een aantal instanties.

Voortaan moeten ze ook via het Omgevingsloket laten weten als er géén analoog ingediende bezwaren zijn. Dit zijn standpunten, opmerkingen of bezwaren op papier. Op die manier weten alle betrokken entiteiten dat er wel degelijk een openbaar onderzoek heeft plaatsgevonden en dat niemand bezwaar maakte tegen de vergunningsaanvraag. Digitale bezwaren, die ingediend worden via het Omgevingsloket, zijn altijd onmiddellijk zichtbaar en hoeven niet apart gesignaleerd te worden in het verslag van de omgevingsambtenaar.

Omgevingsvergunningencommissie

Ook de optie om gehoord te worden tijdens een bijeenkomst van de omgevingsvergunningencommissie of in het kader van een vergunningsaanvraag (of beroep tegen) zal nu ook definitief via digitale weg kunnen gehouden worden, zoals een tele- of videoconferentie. 

De voorzitter van de commissie, de bevoegde overheid of de provinciale of gewestelijke omgevingsambtenaar kan beslissen om de hoorzitting in voorkomend geval alleen schriftelijk, via teleconferentie of via videoconferentie te houden.

Vanzelfsprekend zal deze dat maar kunnen als alle personen die gehoord wensen te worden, hiermee akkoord gaan. 

Beroepschriften

Als een beroepschrift digitaal wordt ingediend (met een E-id-kaart ondertekend), dan is het niet meer nodig om uitdrukkelijk de naam en het adres  van de beroepsindiener ook nog eens in het beroepschrift te vermelden. 

De naam en het adres van de beroepsindiener wordt immers op gestructureerde wijze, via verplichte invulvelden in het loket, gevraagd.


Meldingen

Termijn om te beslissen
De beslissingstermijn van 30 dagen die in de wetgeving was ingeschreven wordt met de wijzigingen een vervaltermijn, en deze wordt deels ingekort: 

  • Een melding die alleen slaat op de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse: 20 dagen

  • Alle andere gevallen: 30 dagen

Stilzwijgende aktename

Vanaf nu zal een melding automatisch geakteerd worden indien de bevoegde overheid zich niet of niet-tijdig uitspreekt over de melding of ook indien de overheid haar beslissing niet kenbaar maakt binnen de vervaltermijn van 20 resp. 30 dagen. Dit geldt voor meldingen die gebeuren vanaf 3 november 2020.


Bijstelling van de voorwaarden uit uw omgevingsvergunning

Vanaf 3 november zullen niet alleen de milieuvoorwaarden, maar ook alle voorwaarden die in een vergunning opgenomen zijn, kunnen worden gewijzigd op gemotiveerd verzoek van de exploitant of vergunninghouder. Het kan dus gaan om stedenbouwkundige voorwaarden, maar ook voorwaarden inzake kleinhandel of vegetatiewijzigingen.


Openbaar onderzoek

Met de nieuwe regelgeving zal de gemeente enkel nog de eigenaars van gronden in de nabije omgeving rond het bedrijf moeten op de hoogte stellen, en niet meer de gebruikers van de gebouwen, als die inrichting een vergunningsaanvraag indient. 

Wanneer een exploitant een vergunningsaanvraag indiende voor een klasse 1-inrichting, had de gemeente de verplichting om alle gebruikers van de gebouwen die bij haar bekend waren én alle eigenaars in een straal van 100 meter rond de inrichting op de hoogte te brengen. Zij stuurde daarvoor een beveiligde zending naar de eigenaars van de aanpalende percelen, en een gewone brief naar de andere eigenaars en de gebruikers van de gebouwen.

Maar door de gewijzigde wetgeving moet de gemeente alleen nog de eigenaars van de percelen in een straal van 100 meter verwittigen, en niet meer de gebruikers. De eigenaars zijn immers gemakkelijk op te sporen via het kadaster, maar de huurders en de andere gebruikers zijn veel moeilijker terug te vinden. De overheid gaat er van uit dat de eigenaars op eigen houtje de gebruikers van hun gebouwen op de hoogte zullen brengen van het openbaar onderzoek. Maar een eigenaar die dat niet doet, begaat geen fout.

Nieuw is dat de gemeente ook de eigenaars moet verwittigen wanneer zij een vergunningsaanvraag ontvangt voor een klasse 2-inrichting en er een openbaar onderzoek zal worden gehouden. Hier dienen enkel de eigenaars van de aanpalende percelen te worden verwittigd. Dat zijn de percelen die op minstens één punt grenzen aan de plaats waar de te vergunnen inrichting of activiteit zal worden uitgevoerd of die op minstens één punt grenzen aan een perceel dat eigendom is van de vergunningsaanvrager en grenst aan de plaats waar de inrichting of activiteit zal worden uitgevoerd.

Eigenaars en gebruikers worden ook nog steeds geïnformeerd via andere kanalen: via de gele affiche ter plaatse, online via de website van de gemeente of het Omgevingsloket, of via een informatievergadering.


Beslissing

De vergunningverlendende overheid dient het comité PBW niet meer op de hoogte te brengen van een vergunningsbeslissing met een aparte, beveiligde zending.

PARTAGER CE MESSAGE:

Projets récents