De cruciale rol van een uitgebreide project-MER-screening

Een project-M.E.R-screening (MilieuEffectenRapportage-screening) is verplicht toe te voegen aan omgevingsvergunningsaanvragen voor alle vergunningsplichtige activiteiten die voorkomen in bijlage III van het M.E.R-besluit. Voor heel wat ingedeelde activiteiten in de landbouw en industrie is dus een project-M.E.R-screening vereist. Maar, wat wel eens over het hoofd gezien wordt, is dat ook bepaalde infrastructuurprojecten onder de project-M.E.R-screeningsplicht vallen. Ook als die projecten enkel Stedenbouwkundige Handelingen en dus enkel een bouwluik omvatten. 

MER-screening nodig? Neem contact op!

  WANNEER IS EEN MER-Screening vereist?

  Zo vallen stadsontwikkelingsprojecten, zoals de bouw van winkelcentra en parkeerterreinen, onder de project-M.E.R-screening plichtige infrastructuurprojecten, maar ook mogelijks de bouw van appartementencomplexen. Ook als er een bronbemaling nodig is voor de realisatie van de bouwwerken, is dergelijke screening sowieso vereist. 
   

  Odoo tekst en afbeelding blok

  Welke factoren hebben een invloed op het milieueffectenrapport?

  In de screeningsnota worden de effecten op de omgeving besproken zoals geluid, lucht, natuur, … Het is belangrijk dat de nota voldoende uitgebreid is, zodat de vergunningverlenende overheid een goed beeld krijgt van de impact van het aangevraagde project. Hoe uitgebreid een project-M.E.R-screening moet opgesteld worden, is afhankelijk van een reeks factoren. Enkele belangrijke punten waarmee rekening moet gehouden worden staan hieronder beschreven:

  • Indien er beschermd gebied in de omgeving ligt (bv. habitatrichtlijngebied of VEN-/IVON- gebied) > uitgebreide beschrijving van de effecten op biodiversiteit.

  • Ligt het project in een stadskern > uitgebreide beschrijving van de effecten op mobiliteit.

  • Ligt het gebied in overstromingsgebied > uitgebreide beschrijving van de effecten op het watersysteem.


  Odoo afbeelding en tekstblok

  Uitgebreide screening? Geen vertraging!

  Zowel de effecten tijdens de werffase als tijdens de exploitatiefase worden besproken.

  Om geen vertraging op te lopen tijdens het vergunningsproces omwille van een te summiere of zelfs ontbrekende project-M.E.R-screening, is het dus heel belangrijk een goed opgemaakt en onderbouwd dossier te hebben. 


  project-MER-screening kan opnieuw in hoger beroep aangepast worden

  Sinds het nieuwe stikstokstofdecreet is er een wijziging waardoor de vergunningverlenende overheid tijdens de beroepsfase een nieuwe beoordeling van de volledig- en ontvankelijkheid van een dossier kan doen. Er kan dus opnieuw geoordeeld worden over de project-M.E.R-screening dewelke in hoger beroep zal aangepast kunnen worden.

  Indien de project-M.E.R-screening uitwijst dat er aanzienlijke milieueffecten te verwachten zijn, moet er een project-M.E.R opgemaakt worden. 


  Heb je hierover nog vragen? Heb je een M.E.R-screening nodig? Aarzel niet om contact op te nemen met onze deskundigen.

  OFFERTE AANVRAGEN
  DEEL DIT BERICHT:

  Recente projecten