Recent nieuws

Binnenluchtkwaliteit werklokalen: risico-analyse ventilatie

Op 21/05/2019 werd het KB tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk inzake de binnenluchtkwaliteit in werklokalen gepubliceerd. 

Deze legt vast dat de werkgever ervoor moet zorgen dat de werknemers over een goede binnenluchtkwaliteit beschikken, en dat hij hiertoe een risico-analyse moet uitvoeren. 

Lees meer

Andere meststoffen worden meldings- en vergunningsplichtig

Voor alle producten die als meststof of bodemverbeterend middel worden toegepast, en die we niet beschouwen als dierlijke mest of kunstmest, veranderen in oktober de meldingsplicht en vergunningsplicht. Het is belangrijk om na te gaan of uw opslag aan de juiste voorwaarden voldoet.

Lees meer

Periodieke onderzoeksplicht OVAM

De periodieke onderzoeksplicht geldt voor zelfstandigen of ondernemingen die mogelijk bodemvervuilende activiteiten uitvoeren. Hierdoor ben je verplicht voor een bepaalde datum een oriënterend bodemonderzoek, vervolgens ook periodiek, uit te voeren.

Lees meer
Inschrijven