Zonevreemd

Staat je bedrijfswoning of je bedrijfsgebouw niet in de juiste zone?  Ben je beperkt in (uitbreiding)mogelijkheden?  Dan staat je bedrijf misschien zonevreemd.  Gelukkig heeft de overheid de laatste jaren een duidelijk kader ontworpen voor die bedrijven die zich niet in de juiste zone bevinden.  

Wil je specifiek voor jou situatie weten of je nog kan verbouwen, herbouwen of zelfs uitbreiden?  Dan is een gesprek met de specialisten van Profex zeker aan te raden.

Wat is dat, zonevreemd zijn?

Volgens de wetgeving is een bedrijf geheel of gedeeltelijk zonevreemd, wanneer het volgens het vigerende plan niet of niet volledig in de juiste bestemmingszone ligt. Dit heeft in essentie niets te maken met het al dan niet stedenbouwkundig vergund zijn van de gebouwen. Ook een bedrijf met de nodige stedenbouwkundige vergunningen kan dus perfect zonevreemd zijn omdat het in een zone ligt met andere bestemmingsvoorschriften.

  • Een voorbeeld: een grondwerker/breekwerf is gelegen in agrarisch gebied hoewel hij stedenbouwkundig op een bedrijventerrein voor ambachtelijke bedrijven en KMO‚Äôs thuishoort.

Hoe wordt een bedrijf zonevreemd?

Er zijn verschillende mogelijkheden. Ofwel gaat het om een historisch gegroeide situatie. In het aangehaalde voorbeeld is het grondwerkbedrijf ooit gestart als loonwerker, een activiteit die thuishoort in landbouwgebied. Door de groei en diversificatie van het bedrijf, ontplooit het bedrijf meer grondwerkactiviteiten en verdwijnt de loonwerkactiviteit naar de achtergrond, om tenslotte volledig stopgezet te worden. Wat overblijft is een zonevreemd bedrijf, op basis van de functie die het uitoefent, weliswaar met een lange (agrarische) traditie en de nodige stedenbouwkundige vergunningen op die locatie. Functiewijzigingen zijn trouwens sinds 1984 stedenbouwkundig vergunningsplichtig.

Een bedrijf kan ook zonevreemd worden door een wijziging in de bestemmingsplannen. De huidige gewestplannen dateren van de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. De meeste zijn opgemaakt in 1977 of 1978. Op dat moment werden heel wat bedrijven voor het eerst zonevreemd. In de jaren negentig ondergaat de wetgeving op de ruimtelijke ordening in Vlaanderen een metamorfose: het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen ontstaat en in 1999 komt er een nieuw decreet op de ruimtelijke ordening. Vanaf dan worden de gewestplannen niet meer aangepast maar is het aan de provincies en de gemeenten om ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) op te maken. Daar is de overheid momenteel volop mee bezig. Zo kan het dus gebeuren dat een RUP de bestemming van het gewestplan niet overneemt maar wijzigt, en een bedrijf dat zone-eigen was, zonevreemd wordt.

Mogelijkheden tot regularisatie?

Wat de oorzaak is van het zonevreemd karakter, maakt eigenlijk geen verschil. Op welke manieren een bedrijf zone-eigen kan worden, is veel belangrijker. De overheid hanteert voor zonevreemde bedrijven een visie op korte, middellange en lange termijn. Afhankelijk van de plaatselijke situatie en de activiteiten, kan een bedrijf dus blijven voortbestaan of moet het zich in regel stellen, of op termijn zijn activiteiten op die plaats stoppen. Er zijn verschillende regularisatiemogelijkheden. Neem contact op met één van onze Profex experten om uw situatie te bekijken. 

Door onze nauwe samenwerking met DLV, studie- en adviesbureau voor de agrarische sector, hebben wij alle kennis in huis om u verder te helpen, zeker wanneer uw bedrijf in landbouwgebied ligt.


Onze expertises