Passende beoordeling

In het kader van de Europese natuurdoelstellingen zijn in Vlaanderen speciale beschermingszones afgebakend. Binnen deze zones staat het milieu en  de biodiversiteit centraal, en dienen welbepaalde Europese doelstellingen te worden gerealiseerd. Alle projecten waarbij een risico of waarschijnlijkheid bestaat dat deze gebieden een impact ondervinden van dit project, dienen onderworpen te worden aan een passende beoordeling.

Een passende beoordeling is een wetenschappelijk rapport waarin in detail wordt nagegaan welke effecten de activiteit uitoefent ter hoogte van de speciale beschermingszones. Afhankelijk van de bedrijfsactiviteit kunnen dus ook projecten buiten de beschermde gebieden een invloed uitoefenen. Slechts indien besloten kan worden dat het project, eventueel na het nemen van de nodige milderende maatregelen, geen impact heeft op de Europees beschermde natuur, kan een vergunning worden verleend.


Onze expertises