Werkplan

Volgens de definitie in Vlarem is een werkplan het “geheel van plannen, maatregelen en richtlijnen noodzakelijk voor de organisatie van de uitbating”. In feite moet het werkplan er voor zorgen dat de toezichthoudende overheid bij het doornemen (en goedkeuren) van het werkplan zich een volledig beeld kan vormen van de processen en organisatie van het bedrijf en de werking ervan. Dit behelst eveneens de procedures of stappen die genomen worden bij calamiteiten, de mogelijke preventieve maatregelen welke toegepast worden evenals de manier waarop er voldaan wordt aan de geldende sectorale en bijzondere voorwaarden.

Een werkplan moet daarom steeds de werkelijke situatie van het bedrijf weerspiegelen. 

De toezichthoudende overheid moet dit werkplan goedkeuren, wat ook maakt dat het een handhaafbaar document is – dit wilt zeggen dat de toezichthoudende overheid sacties kan nemen indien er door het bedrijf significant van het geldende werkplan afgeweken wordt. Het is daarom ook aan te raden het werkplan op regelmatige basis up te daten en bij te werken, zeker in geval van grondige wijzigingen aan de procesvoering of indeling van het bedrijf. 

De sectorale voorwaarden van bepaalde sectoren (rubrieken in de indelingslijst, DABM) bepalen dat het beschikbaar hebben van een goedgekeurd werkplan verplicht is vóórdat de activiteiten opgestart kunnen worden. Deze rubrieken zijn: 

 • rubriek 2 (afvalverwerkers)

 • rubriek 18  (ontginningen):

  •  18.1,2° : steen / zand / grind / klei en dergelijke  van 1 ha of meer

  • 18.2,2° : turfwinning van 1 ha en meer

  • 18.5 : dagbouw minerale industrie en steenwinning met effectief productieareaal van 25ha of meer

  • 18.7 : afgraving steenkoolterrils

 • rubriek 28.3 (bewerken / verwerken dierlijke mest)

 • rubriek 61 (tussentijdse opslagplaatsen voor uitgegraven bodem)

Afwijkingen hiervan zijn mogelijk – indien zo vermeld in de milieu- of omgevingsvergunning. 

In VLAREM II staan beschreven welke onderdelen een dergelijk werkplan minstens moet bevatten. 

Onze expertises